LỊCH LÀM VIỆC CỦA PHÒNG, BAN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

STTLỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞTẬP TIN
1 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 40 (Từ ngày 11/10 đến ngày 15/10/2021)
2 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 39 (Từ ngày 04/10 đến ngày 08/10/2021)
3 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 38 (Từ ngày 27/9 đến ngày 01/10/2021)
4 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 37 (Từ ngày 20/9 đến ngày 24/9/2021)
5 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 36(Từ ngày 14/8 đến ngày 18/9/2021)
6 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 33 (Từ ngày 28/8 đến ngày 03/9/2021)
7 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 34 (Từ ngày 28/8 đến ngày 03/9/2021)
8 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 35 (Từ ngày 06/9 đến ngày 10/9/2021)
9 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 27 (Từ ngày 12/7 đến ngày 16/7/2021)
10 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 26 (Từ ngày 05/6 đến ngày 09/7/2021)
11 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 25 (Từ ngày 28/6 đến ngày 02/7/2021)
12 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 24 (Từ ngày 21/6 đến ngày 26/6/2021)
13 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 23 (Từ ngày 14/6 đến ngày 18/6/2021)
14 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 22 (Từ ngày 07/6 đến ngày 11/6/2021)
15 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 21 (Từ ngày 17/5 đến ngày 21/5/2020)
16 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 18 (Từ ngày 10/5 đến ngày 14/5/2020)
17 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 18 (Từ ngày 10/5 đến ngày 14/5/2020)
18 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 19 (Từ ngày 17/5 đến ngày 21/5/2020)
19 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 20 (Từ ngày 24/5 đến ngày 01/5/2020)
20 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 16 (Từ ngày 26/4 đến ngày 01/5/2020)
21 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 15 (Từ ngày 19/4 đến ngày 23/4/2020)
22 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 14 (Từ ngày 12/4 đến ngày 164/2020)
23 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 13 (Từ ngày 05/4 đến ngày 09/4/2020)
24 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 12 (Từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2020)
25 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 10 (Từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2020)
1234

----------
© Nguyễn Thanh Nhã - Email: nha.tvct@gmail.com - Điện thoại: 0903.020.023